Aviso Legal

MICE - Ourense Genuina

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE MICE (en adiante, a Política)

INORDE – Instituto Ourensano de Desenvolvemento Económico, organismo autónomo local de carácter administrativo, dependente da DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE, ten coma obxectivo o desenvolvemento económico de la provincia de Ourense, tendo en conta aspectos ambientais e sociais, que axuden ao desenvolvemento sostible de toda a provincia. 

INORDE – Instituto Ourensano de Desenvolvemento Económico, está especialmente sensibilizado na protección de datos de carácter personal dos Usuarios/as dos servizos do sitio Web.

INORDE – Instituto Ourensano de Desenvolvemento Económico, informa aos USUARIOS/AS de dos usos aos que se someten os datos de carácter persoal que se recaban neste sitio Web, coa fin de que decidan, libre e voluntariamente, se desexan facilitar a información solicitada.

INORDE – Instituto Ourensano de Desenvolvemento Económico, reserva a facultade de modificar esta Política co obxectivo de adaptala a novidades lexislativas, criterios xurisprudenciais, prácticas do sector, ou intereses da entidad. Calquera modificación na mesma será anunciada coa debida antelación, a fin de que teña perfecto coñecemento do seu contido.

Información básica - 1ª capa de protección de datos

 • RESPONSABLE Y DPD: INSTITUTO OURENSANO DE DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO (INORDE), con N.I.F.: P8200001I, domicilio na Rúa do Progreso nº53, 1º, 32003, Ourense e dirección de correo electrónico: pstourensetermal@depourense.es Pode dirixirse ao Delegado de Protección de Datos (DPD) na dirección anterior.
 • FINALIDADE: A recollida e tratamento de datos persoais lévase a cabo para incorporalos ao Rexistro de Actividade de Tratamento (RAT) do que é responsable o INORDE, e xestionar e atender as solicitudes de información por parte dos interesados-usuarios/as.
 • LEXITIMACIÓN: Interese público e consentimiento expreso do interesado/a.
 • DESTINATARIOS: Os datos poderán ser cedidos cando sexa necesario para a correcta prestación do servicio ou atención de solicitudes por parte do INORDE.
 • DEREITOS: Os interesados-usuarios/as teñen dereito a acceder aos seus datos, rectificación ou supresión, limitación do seu tratamento, ou a opoñerse ao tratamiento, así como á portabilidade dos mesmos.
 • PROCEDENCIA DE LOS DATOS: Os datos proceden do propio interesado-usuario/a.

Información adicional - 2ª capa de protección de datos

Responsable y DPD

O Responsable do Tratamento dos datos de carácter persoal é o INSTITUTO OURENSANO DE DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO (INORDE), con domicilio en: Rúa Progreso nº 53, 1º, 32003, Ourense e dirección de enderezo electrónico pstourensetermal@depourense.es contando con Delegado de Protección de Datos (DPD), ao cal pode dirixirse na dirección anterior.

Finalidade do Tratamento

A finalidade da recollida e tratamento dos datos persoais, por parte do INORDE – Instituto Ourensano de Desenvolvemento Económico, responde, segundo o caso en concreto, á xestión e atención de solicitudes de información, dudas ou suxerencias, para realizar estudios estatísticos, ou ben, para o envío de publicacións ou información de calquera servizo ou actividade, acto ou eventos prestado, ofertado, patrocinado e/ou sponsorizado (incluida a newsletter) por INORDE – Instituto Ourensano de Desenvolvemento Económico.

Prazo de Conservación

Os datos persoais proporcionados conservaranse durante o tempo mínimo imprescindible, salvo que por imperativo legal se teña a obriga de conservalos durante máis tempo ou mentres vostede non exercite o seu dereito de supresión, sempre que los datos resulten adecuados, pertinentes e limitados ao necesario para as finalidades para as que sexan tratadas.

Lexitimación

INORDE – Instituto Ourensano de Desenvolvemento Económico, está lexitimado para o tratamento de datos persoais, en base ao cumprimento dunha misión realizada en interés público ou no exercicio de poderes públicos e, en base ao consentimento outorgado polo interesado/a para unha ou varias finalidades específicas, tal e como recolle o artigo 6.1. e) e 6.1 a) do Regulamento Xeral de Protección de datos persoais.

Destinatarios

INORDE – Instituto Ourensano de Desenvolvemento Económico, poderá ceder os datos á DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE, organismo do que depende o Instituto Ourensano de Desenvolvemento Económico-Inorde ou a outras administracións públicas, simpre que ceda estritamente os datos persoais necesarios e estos garden relación coa finalidade perseguida.

Dereitos dos interesados

Os interesados/as poderán exercitar os seus dereitos en protección de datos:

 • Dereito a solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado,
 • Dereito a solicitar a solicitar a súa rectificación ou supresión,
 • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento,
 • Dereito a opoñerse ao tratamento,
 • Dereito á portabilidade dos datos

Poderán exercitarse tales dereitos mediante comunicación ao Responsable de Tratamiento, INORDE – Instituto Ourensano de Desenvolvemento Económico, ben no seu domicilio localizado na Rúa Progreso nº53, 1º, 32003, Ourense ou na dirección de enderezo electrónico pstourensetermal@depourense.es ; ante o seu Delegado de Protección de Datos-DPD, na dirección postal anterior e, no caso de non obter resposta, poderá exercitar os seus dereitos mediante comunicación á Axencia Española de Protección de Datos –AEPD-, a través de https://www.aepd.es/es , adxuntando en todo caso fotocopia do NIF, NIE ou pasaporte en vigor.

Medidas de Seguridade

O responsable do tratamento INORDE – Instituto Ourensano de Desenvolvemento Económico aplicará medidas técnicas e organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridade adecuado ao risco do mesmo, de acordo co art. 32 da RGPD.